OPŠTI USLOVI KORIŠCENJA WEB PORTALA COMPANYWALL BUSINESS


Dobrodošli na portal COMPANYWALL BUSINESS!

Pristup i upotreba portala podliježu ovim Opštim uslovima korišćenja, kojima se utvrđuju uslovi i pravila za korišćenje portala COMPANYWALL BUSINESS od strane pravnih lica, preduzetnika i  fizičkih lica. Uslovi korišćenja su obavezujući za nas i za sve korisnike i primjenjuju se na sve međusobne ugovorne i poslovne odnose, izuzev ako pisanim ugovorom nije drugačije dogovoreno.

Vlasnik portala i imena CompanyWall Business (u daljem tekstu: Portal) je privredno društvo CompanyWall doo, Vasa Raičkovića 4A, 81000 Podgorica.

Vlasnik zadržava pravo da portal www.companywall.me povremeno bude nedostupan zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga sa ili bez obavještenja.


Odricanje od odgovornosti

CompanyWall doo ne pruža bilo kakvu garanciju da će Portal ispuniti zahtjeve korisnika, da će usluge biti uvijek dostupne, tačne, sigurne ili besplatne. Sadržaj dobijen sa Portala je tačan i pouzdan, za šta odgovornost snosi Agencija za privredne registre u dijelu u kojem se podaci odnose na informacije o privrednim subjektima koje CompanyWall preuzima na osovu Ugovora o preuzimanju i korišcenju prepisa baze podataka iz finansijsih izvještaja koji je zaključio sa CRPS.

Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savjet ili informacija, bilo usmena, bilo pismena koju je korisnik dobio preko ili od Portala ili kompanija koje sa nama sarađuju, njenih partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) ne predstavljaju garanciju, ukoliko ona nije izričito navedena u ovim uslovima. CompanyWall ne prihvata nikavu zakonsku nadoknadu štete.


Osnovni pojmovi

Cjenovnik usluga“ prezentuje cijene koje su informativnog karaktera. CompanyWall zadržava pravo promjene cijena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Cjenovnik sadrži cijene usluga bez popusta i izražene u eurima, bez obračunatog PDV-a.

Demo upotreba“ predstavlja besplatan probni period pristupa Portalu koji se privremeno dodjeljuje neregistrovanom korisniku, i omogućava pun pristup sadržajima u svrhu testiranja portala i same usluge.

Pun pristup portalu“ podrazumijeva omogućen pristup svim sadržajima koje portal nudi u punom obimu za registrovane korisnike (korisnici koji su nakon naručene usluge obavili registraciju na Portalu). Pun pristup portalu sa svim funkcijama i informacijama, ukoliko nije drugačije dogovoreno, može se koristiti samo sa jednog korisničkog računara istovremeno.

Ograničen pristup portalu“ podrazumijeva omogućen pristup neregistrovanim korisnicima ka određenim sadržajima i baziran je na osnovnim informacijama. Ograničen pristup portalu dostupan je svim korisnicima besplatno.

Korisnik“  je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik  koji koristi usluge Portala i u potpunosti je saglasan sa Opštim uslovima korišćenja.


Pristup portalu

Registrovani korisnik momentom registracije na Portalu, postaje isključivi vlasnik naloga na Portalu i podliježe navedenim uslovima korišćenja.

Administrator portala ili drugi zaposleni sa pravom pristupa kod Korisnika posjeduje lozinku koju je dobio prilikom registracije. Korisnik je dužan da izvrši izmjenu lozinke, i isključivo je odgovoran za sve aktivnosti na Portalu koje su autorizovane i izvršene pod nekim od njegovih korisničkih imena.

Administrator portala je odgovoran za otvaranje korisničkih naloga i za definisanje usluga na Portalu kojima svaki zaposleni pojedinačno može da pristupi, kao i za samo ukidanje pristupa portalu.

Korisnik koristi Portal i internet isključivo na svoju odgovornost. CompanyWall ne daje bilo kakve garancije i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štete koje Korisnik pretrpi ili koje bude prouzrokovao trećim licima prilikom neodgovornog korišćenja Portala.

Internet je internacionalna računarska mreža koju ne kontroliše neposredno CompanyWall, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može da garantuje dostupnost servisa koje direktno ne kontroliše.

CompanyWall se neće smatrati odgovornim za privremeni prekid u pružanju usluge ili gubitak sačuvanih podataka uslijed radova na održavanju ili iznenadnih i nepredviđenih tehničkih kvarova ili drugih tehničkih neprilika, kao ni za prekid usluge prouzrokovan razlozima koji su izvan domašaja CompanyWall-a,  kao ni za izgubljenu dobit, podatke, indirektne ili poslijedične štete ili štete koje nastaju iz zahtijeva Korisnika ili trećih lica.

CompanyWall zadržava pravo izmjena i dopuna Portala.


Postupak registracije na portalu

U slučaju da korisnik želi Pun pristup portalu, mora da izvrši registraciju na sajtu i po čemu će ga kontaktirati operater iz CompanyWall doo kontakt centra sa kojim će detaljno ugovoriti sve uslove saradnje.

Portal omogućava jednostavan i jedinstveni sistem prijave  i identifikacije korisnika uz pomoć korisničkih naloga.

CompanyWall doo nudi razne naplative usluge. Korišćenje tih usluga se naplaćuje prema aktuelnom cjenovniku koji vam može proslijediti naš marketing tim.

Pružanje  usluge  Pun pristup portalu CompanyWall Business  je korisnicima portala omogućeno uz naknadu  za pružanje  usluga, koja zavisi od obima paketa, u skladu sa Cjenovnikom usluga.

Ukoliko Korisnik ne dostavi zahtijev za deaktivaciju ili ne reklamira uslugu u roku od osam dana od dana registracije, odnosno od dana pružanja usluge, smatraće se da je zadovoljan uslugom, i nema mogućnost naknadnog reklamiranja, osim u slučaju problema tehničke ili sadržajne prirode.


Upotreba lozinke i etičko korišćenje portala

Lozinka dodjeljena korisniku predstavlja povjerljiv podatak i nije namijenjena za ustupanje drugim korisnicima. Lozinku smije da koristi samo ovlašceni korisnik, osim u slučaju ako su se korisnik i vlasnik drugačije dogovorili.

U slučaju zloupotrebe, vlasnik zadržava pravo trenutnog oduzimanja lozinke i korisničkog imena.


Autorska prava

CompanyWall Business je vlasnik autorskih prava nad svim tekstualnim, vizuelnim i audio sadržajima, bazama podataka i progamerskim kodom.

Ukoliko smatrate da je Portal povrijedio Vaša autorska prava ili Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate. Slučaj će po hitnom postupku biti razmotren i ukoliko utvrdimo validnost Vašeg zahtijeva, sporni sadržaj će biti uklonjen.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Zabranjuje se kršenje ili pokušaj kršenja privatnosti drugih korisnika i bezbjednosti portala, što podrazumijeva:

  • Pristup podacima koji nijesu namijenjeni korisniku ili neovlašćeno prijavljivanje u ime drugog korisnika;
  • Dozvoljavanje pristupanja nalogu od strane drugih osoba, kao i istovemeno korišćenje jednog naloga od strane više osoba;
  • Pokušaj da se provjeri ranjivost sistema;
  • Pokušaj prekida rada i usluga portala kao što je širenje virusa na portalu, "spamming" itd.

Kršenje sigurnosti i bezbjednosti Portala povlači građansku i krivičnu odgovornost.

Strogo je zabranjeno koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati reprodukovati ili redistribuirati informacije sa Portala bez izričite dozvole.


Politika fer korišćenja Companywall Business finansijskog alata.

Ako imate pristup Companywall Business finansijskom asistenstu, onda se naša politika fer korišćenja odnosi na vas.

  1. Zašto imamo ovu politiku?

Politika fer korišćenja kreirana je kako bismo svim korisnicima osigurali brzinu i pouzdanost prilikom korišćenja  usluga Companywall Business-a u svakom trenutku. 

Neki od korisnika intenzivno koriste platformu Companywall Business za masovno preuzimanje podataka, što može dodatno usporavati  sistem i otežava pegled oslalim korisnicima.

Ali ukoliko preuzimanje podataka obavljate svakodnevno, ili ukoliko u toku jednog meseca ostvarite protok, koji je jednak ili iznad 1000 pregledanih kompanija, smatraćemo da ste napravili nadprosječno veliki broj pregleda stranica.

  1. Šta se dešava ako je mjesečni broj pregleda koji korisnik ostvari veoma veliki?

Ako samo povremeno ostvarujete veoma veliki broj pretraga, malo je vjerovatno da će zbog toga Companywall Business imati problema, jedino u slučaju ako korišćenje postane redovno. Ukoliko se to desi, kontaktiraćemo vas, kako bismo vam pomogli da smanjite broj pregleda na Companywall-u, ili vam dodjeliti poseban nalog za koji je potrebno dodatno plaćanje.

Ako i nakon toga nastavite da ostvarujete veliki  broj pregleda, ponovo ćemo vas kontaktirati. Ukoliko i dalje ne smanjite korišćenje platforme, uprkos našim pokušajima da vam pomognemo u tome, imaćemo pravo da vam smanjimo ili ograničimo broj pretraga, a u krajnjoj varijanti i da vam suspendujemo uslugu ili isključimo vaš nalog.

Naravno, u obostranom je interesu da ne dođe do takvih ograničenja  i učinićemo sve da ne dođe do primjene tih mjera.


Obaveze korisnika

Strogo je zabranjeno:

  • otvaranje više korisničkih naloga;
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
  • prikupljanje, čuvanja ili druga obrada podataka objavljenih na portalu.

Korisnicima su takođe zabranjene radnje koje mogu da utiču na ljudsko dostojanstvo, promovišu rasnu, seksualnu ili etničku diskriminaciju i vjersku ili političku netrpeljivost i djela i sadržaji štetni po zdravlje i bezbjednost ljudi, zaštitu životne sredine i kulturnog naslijeđa, uvrede vezane za vjerska ili politička ubijeđenja, ili štetna po interese drugih korisnika portala, provociranje i uznemiravanje drugih korisnika portala.

Operator zadržava pravo da korisniku zabrani pristup ili ga obriše sa portala ukoliko utvrdi ili sumnja da je korisnik prekršio bilo koju od navedenih zabrana ili na bilo koji način postupio nezakonito i/ili svojim aktivnostima izazvao finansijsku štetu kompaniji CompanyWall doo.

Dozvoljeno je kopiranje ili štampanje stranica portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom zabranjeno je koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati reprodukovati ili redistribuirati informacije sa Portala bez izričite dozvole.


Tačnost podataka

Podaci dostupni na portalu su rezultat proračuna na osnovu javno dostupnih podataka i podataka koji su nam dostupni na osnovu ekskluzivne saradnje sa Agencijom za privredne registre. Vlasnik ne prihvata odgovornost za tačnost, aktuelnost ili kvalitet podataka koji su dostupni na portalu. Svi podaci o bonitetnoj ocjeni su preuzeti iz javno dostupnih evidencija, primarnih i sekundarnih baza podataka. Vlasnik za moguću štetu, direktnu ili indirektnu, koja je nanesena korisniku korišćenjem informacija na portalu, ne odgovara.


Tehnička podrška

Vlasnik pruža tehničku pomoć u slučaju problema sa registracijom, korišćenjem ili drugim poteškoćama tehničke prirode.

Tehnička pomoć je na raspolaganju svakog radnog  dana od 8:00 do 16:00  h putem kontakt telefona   069 901 666 i e-mail adrese info@companywall.me 


Naručivanje punog pristupa portalu

Naručivanje usluge Pun pristup portalu je moguće putem kontakt telefona ili putem e-mail adrese info@companywall.me, kao i samostalnom registracijom na Portalu, u kom slucaju vlasnik kontaktira korisnika.

Nuđenje usluge  se može vršiti i od strane vlasnika neposrednim kontaktom potencijalnih korisnika bez njihove prethodne registracije na portal, a na osnovu javno dostupnih kontakt podataka.

Obračunsko razdoblje punog pristupa traje 12 mjeseci (godinu dana). Produženje obračunskog razdoblja po isteku istog se  ne obavlja automatski, osim ako korisnik i vlasnik ne dogovore drugačije.

U slučaju neizmirenja dospjelih obaveza vlasnik može korisniku da oduzme pravo pristupa portalu. Vlasnik u tom slučaju može korisniku osim iznosa računa da obračuna i odgovarajuću zateznu kamatu i nastale sudske troškove.

U slučaju produženja usluge pristupa putem elektronske pošte, korisnik se slaže sa naručivanjem usluge na određeni vremenski period i pod ovdje opisanim uslovima klikom na „slažem se sa uslovima poslovanja”.

Nakon potvrde faktura će biti automatski poslata na Vaš nalog.


Rješavanje sporova

Korisnik i vlasnik će eventualne sporove koji bi mogli da nastanu povodom usluga koje pruža portal, rješavati na miran način. U slučaju da ne mogu da se dogovore, spor će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Validnost opštih uslova

Opšti uslovi su na snazi od dana 18.03.2017. godine  do dana  njihovog opoziva, koji će biti objavljen na portalu i poslat na e-mail adrese svim registrovanim korisnicima.