Datum
5.4.2020.
Početna CIJENA
228.128,76
Predmet aukcije
2e3bf865-02d9-45fa-ac2c-41de879f6a41
Mjesto
1d81a61a-8438-49c1-b2c5-50987f926dca
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

13.03.2020 | rok: 22.04. 2020 | CG | Podgorica
STEČAJNI UPRAVNIK
Prodaja imovine stečajnog dužnika - garažna mesta u KO Podgorica

Tekst

Na osnovu člana 135. Zakona o stečaju (SI.list CG, br.1/11) i Rješenja Privrednog suda u Podgorici St. Br. 246/13 od 27.11.2013. godine, stečajni upravnik VAGRES d.o.o. u stečaju - Podgorica,

OBAVJEŠTAVA

Stečajnog sudiju Privrednog suda Crne Gore, dužnika, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine VAGRES d.o.o. u stečaju - Podgorica (matični broj 02078678) i istovremeno na osnovu člana 134. Zakona o stečaju (SI.list CG, br.1/11), objavljuje dvadeseti

OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

U skladu sa članom 136. Zakona o stečaju Obavještenje sadrži: mjesto i adresu na kojoj se imovina nalazi, detaljan opis imovine sa podacima o namjeni imovine, procijenjenu vrijednosti imovine, postupak i uslove za izbor ponuda.

Mjesto i adresa: Sva imovina se nalazi na adresama: Crnogorskih serdara bb Podgorica i II Crnogorskog bataljona bb Podgorica.

1) Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika i to:

DIO I: Garažna mjesta - Opština Podgorica, KO Podgorica II, Broj lista nepokretnosti 4140:

/ / / PD / Opis i namjena imovine / m2 / Spratnost / Cijena m2

2202 / 3/ 1 / / Garaža kao dio zgrade / 10 / Prva etaža podruma /180,00

2202 / 3 / 1 / 4 / Garaža kao dio zgrade / 11 / Prva etaža podruma / 180,00

Procijenjena vrijednost DIO I: 21 m2 h 180.00 eur = 3,780.00 eur

Predmetna imovina je opterećena hipotekom od strane razlučnog povjerioca stečajnog dužnika - Seteh d.o.o. Podgorica.

Upisan teret Kips d.o.o. Podgorica. Sredstva od prodaje biće raspodijeljena zavisno od sudskog ishoda.

DIO IIGaražna mjesta- Opština Podgorica. KO Podgorica III, Broj lista nepokretnosti 4944:

/ / PD Opis i namjena imovine / m2 Spratnost / Cijena m2

3907 / 2 1 / 4 Garaža kao dio /grade / 13 Druga etaža podruma / 150.00

3907- / 2 1 / 7 Garaža kao dio /grade / 13 Druga etaža podruma / 150,00

Procijenjena vrijednost DIO II: 26 m2 h 150.00 eur = 3,900,00 eur

Ukupna procijenjena vrijednost imovine: 3.780.00+3.900,00 = 7,680.00 eur

2) Postupak prodaje

Prodaja imovine vrši se javnim prikupljanjem ponuda, koje ponuđači dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: PRIVREDNI SUD CRNE GORE, ulica IV Proleterske br.2. neposredno na arhivi Suda ili putem pošte - preporučenom pošiljkom, sa naznakom VAGRES d.o.o. u stečaju, Podgorica - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA NE OTVARAJ St. Br. 246/13.

Razmatraće se sve ponude koje prispiju na naznačenu adresu, odnosno koje se lično dostave do 22.04.2020. godine do 11 30 časova. Otvaranje ponuda obaviće se dana 22.04.2020. godine, sa početkom u 12:00 časova u kancelariji broj 2.

Privrednog suda Crne Gore. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici. Ponude će otvarati stečajni upravnik.

3) Pravo učešća na javnom prikupljanju ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave odgovarajuću ponudu u zatvorenoj koverti, koja mora da sadrži (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): Za pravna lica: Potvrdu o registraciji od nadležnog registra ponudu potpisanu od lica oviašćenog za zastuDanie (sa taenia nazivom Dredmeta rxodaje i ponuđenu cijenu) naziv firme i sjedište broj bankovnog računa i ime banke, garanciju ponude (izdatu od banke) ili potvrdu o uplaćenom depozitu na iznos od 20 % ;c procijenjene vrijednosti.

Za fizička lica: Potpisanu ponudu (sa tačnim nazivom predmeta prodaje i ponuđenu cijenu), ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, i ovjerenu fotokopiju lične karte ili punomoćje suda ako se radi o ovlašćenom licu, garanciju ponude (izdatu od banke) ili potvrdu o uplaćenom depozitu na iznos od 20 % od procijenjene vrijednosti.

Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet prodaje ili za pojedine djelove imovine (kompletni DIO I ili kompletni DIO II). Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu ponudu za imovinu sa cijenom u eurima. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Stečajni upravnik zadržava pravo da ne prihvati niti jednu prispjelu ponudu ukoliko ponuđene cijene budu značajno odstupale od procijenjenih vrijednosti.

4) Predmetna imovina se prodaje u viđenom stanju sa statusom u kojem se nalazi u trenutku prodaje, bez prava na naknadnu reklamaciju. Stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji. Ponuđači se pozivaju da sve podatke o imovini steknu ličnim uvidom.

5) Predmetna imovina će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu.

6) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajni upravnik u roku od 7 (sedam) dana od javnog otvaranja ponuda. Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o kupoprodaji najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke stečajnog upravnika o izboru najpovoljnijeg ponuđača, sa tim što je najpovoljniji ponuđač dužan da prilikom zaključivanja ugovora priloži dokaz da je uplatio cjelokupnu kupoprodajnu cijenu, u protivnom stečajni upravnik će smatrati da je ponuđač odustao od ponude i aktivirati garanciju ponude (ili zadržati uplaćeni depozit), i imovinu dodijeliti drugom rangiranom ponuđaču. Stečajni upravnik će vratiti ponuđaču garanciju ponude, odmah nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Poslije izvršene prodaje stečajni upravnik će o izvršenoj prodaji, uslovima i cijeni obavijestiti stečajnog sudiju u roku od deset dana od dana izvršene prodaje.

Stečajni upravnik će u roku od 15 (petnest) dana od dana otvaranja ponuda, svim ponuđačima dostaviti obavještenje o proglašenom najuspešnijem ponuđaču i visini prihvaćene ponude.

7) Poreze i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u cjelosti snosi kupac, dok troškove bankarskih provizija na vraćene depozite snose ponuđači.

Sve potrebne informacije i specifikacije imovine mogu se dobiti na

telefon: 067/508-603.

Stečajni račun Društva je otvoren kod CKB a.d. br. 510-78873-04.