Datum
5.4.2020.
Početna CIJENA
47.451,24
Predmet aukcije
4ff89b95-8230-456e-b9c8-6b310659382b
Mjesto
82bddeb8-ba84-4428-b02c-75a44a1a0951
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

18.03.2020 | rok: 15.04. 2020 | CG | Rožaje
JAVNI IZVRŠITELJ ARMIN CAMIC
Prodaja nepokretnosti - poslovne zgrade u vanprivredi,zemljište uz vanprivredu zgradu,neplodna zemljišta u KO Rožaje

Tekst

I.br. 533/2018

JAVNI IZVRŠITELJ U ROZAJAMAj to Armin Camić, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca NLB Montenegro-banka AD Podgorica, protiv izvršnog dužnika Mujević Izeta iz Rozaja, radi naplate novčanog potraživanja izvrsnog povjerioca prodajom nepokretnosti izvrsnog dužnika, na osnovu čl. 169-177 Zakona o izvršenju i obezbedjenju, dana 17.03.2020.godine donio je

ZAKLJUČAK O PRODAJI

Odredjuje se četvrta prodaja usmenin javnim nadmetanjem nepokretnosti izvrsnog dužnika Mujević Izeta iz Rozaja upisane u: LN broj 1967 KO Rožaje, i to:

-na kat.parceli broj 1368/7,potes Zeleni, po kulturi

nepolodna zemljišta, površine 4 m2

-na kat.parceli broj 2514/7, potes Zeleni, broj zgrade 1, po kulturi

poslovne zgrade u vanprivredi, površine 150 m2

-na kat.parceli broj 2514/7, potes Zeleni, broj zgrade 2, po kulturi

poslovne zgrade u vanprivredi, površine 148m2

-na kat.parceli broj 2514/7, potes Zeleni, broj zgrade 5, po kulturi

poslovne zgrade u vanprivredi, površine 209m2

-na kat.parceli broj 2514/7, potes Zeleni, po kulturi

zemljište uz vanprivredu zgradu, površine 393 m2

Sve u svojini izvrsnog dužnika upisano 1/1.

Četvrto javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti odrzace se dana 15.04.2020.godine u 12,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja u Rožajama,ul.M.Tita bb.

Vrijednost opisanih nepokretnosti utvrdjena je Zaključkom ovog izvršitelja l.br.533/2018 od 31.12.2018.godine u smislu čl.Odred-be 168 ZIO i iznosi 283.376,18 eura.

Na četvrtom javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnost se moze prodati ispod 50% od utvrdjene vrijednosti, ali ne ispod visine potraživanja izvrsnog povjerioca.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na četvrtom javnom nadmetanju, Javni izvršitelj ce zakazati novo javno nadmetanje pod uslovima iz čl.173.st.3.ZIO.

Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun Javnog izvršitelja broj 510-81594-86 koji se vodi kod Crnogorske komercijalne banke u iznosu od 28.337,61 eura, sto predstavlja 10% utvrdjene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima cija ponuda ne bude prihvaćena vratice se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja.

Zainteresovanim kupcima Javni izvršitelj ce omogućiti razgledanje nepokretnosti svakog radnog dana od 14 -16 časova Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban račun Javnog izvršitelja broj510-81593-89 koji se vodi kod CKB AD Podgorica-filijala Rozaje u roku od 15 dana od dana prodaje.

Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja ce se oglasiti nevažećom i odrediti nova prodaja. U tom slučaju iz položenog jemstva od strane kupca izmirice se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika izmedju cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

Ako je kupac izvrsni povjerilac cije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku izmedju potraživanja i postignute cijene.

Zaključak o prodaji ce se objaviti u dnevnim novinama Pobjeda dana 18.03.2020.godine,dok stranke o svom trosku o sadrzini istog mogu obavijestiti lica koja se bave posredovanjem o prodaji nepokretnosti. JAVNI IZVRŠITELJ U ROŽAJAMA.dana 17.03.2020.godine

JAVNI IZVRŠITELJ Armin Camic

Protiv navedenog zaključka nije dozvoljen prigovor ČI.8.ZIO._