Datum
5.4.2020.
Početna CIJENA
165.687,82
Predmet aukcije
9edb8999-ced5-4f51-8309-5d7ce002a3ee
Mjesto
1ff0f8bd-e7f3-4b5f-9706-2a5ad0942ded
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

18.03.2020 | rok: 16.04. 2020 | CG | Cetinje
JAVNI IZVRŠITELJ VIDAK LATKOVIĆ
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa stambenim i nestambenim prostorima u KO Cetinje

Tekst

Javni izvršitelj Vidak Latković, postupajući u izvršnoj stvari izvršnog povjerioca SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, ul. Bulevar Revolucije 17, Podgorica, protiv izvršnog dužnika DANILA ZEČEVIĆA, adr. Bajova br. 7, Cetinje, u skladu sa čl. u skladu sa SI. 169-192 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, donosi

ZAKLJUČAK

I Određuje se prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika DANILA ZEČEVIĆA, adr. Bajova br. 7, Cetinje koja su upisane u LN-u broj 2289 KO Cetinje I - PJ Cetinje, na

kat.parceli broj 3650, podbroj 2, plan skica 20, broj zgrade 1,

porodična stambena zgrada površine u osnovi P 113 m2 sa posebnim djelovima objekta i to:

nestambeni prostor PD 1 1P 65 m2,

stambeni prostor PD 2 P 80 m2 i

stambeni prostor PD 3 PN 50 m2,

sve prednje u svojini 1/1 izvršnog dužnika.

II Prvo javno nadmetanje za prodaju predmetne nepokretnosti održaće se dana 16.04.2020.godine u 10.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja, ulica Bajova 127, Cetinje. Navedena nepokretnost izvršnog dužnika iz stava I Zaključka, predmet je prodaje po pravosnažnom Rješenju gornje poslovne oznake od 31.07.2019. godine, radi namirenja novčanog potraživanja izvršnog povjerioca i to na ime glavnog duga u iznos od 15.533,10 € sa zakonskom zateznom kamatom počev od 09.07.2019.godine, pa do konačne isplate, te troškova izvršnog postupka do dana donošenja ovog Zaključka u iznosu od 1.159,96 €.

III Nepokretnosti navedene u st. I, imaju evidentirane terete upisane u LN-u br. 2289 KO Cetinje I - PJ Cetinje.

IV Vrijednost predmetne nepokretnosti utvrđena je Rješenjem o utvrđivanju vrijednosti od 17.02.2020. godine, u smislu čl. 168. ZIO i ista iznosi 200.500,00 €.

V Na prvom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati ispod utvrđene vrijednosti predmetne nepokretnosti koja je bliže određena Stavom IV.

VI Zainteresovani ponuđači su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun javnog iz-všitelja br. 520-13573-96 kod Hipotekarne banke AD Podgorica i to iznos od 20.050,00 € sa pozivom na broj I-1020/2019, a isti predstavlja 10% utvrđene vrijednosti predmetne nepokretnosti izvršnog dužnika.

VII Najbolji ponuđač-kupac dužan je da cijenu za koju je kupio predmetnu nepokretnost uplati na poseban račun javnog izvršitelja br. 520-13572-02 kod Hipotekarne banke AD Podgorica sa pozivom na broj 1-1020/2019 u roku od 15 dana od dana prodaje.

VIII Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se s obzirom na njegov red prvenstva mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

IX Zaključak o prodaji će se objaviti, na prijedlog i o trošku izvršnog povjerioca, u dnevnim novinama.

X Zaključak o nepokretnosti dostaviti strankama i založnim povjeriocima.

U Cetinju, dana 17.03.2020.godine

JAVNI IZVRŠITELJ Vidak Latković

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor shodno čl.8. ZIO.